Phone: 0512-53660698  53660958
Fax:0512-53661018  53660738
Address: No. 80 Jiangnan Road, Ludu Town, Taicang City, Jiangsu Province